Charakterystyka projektu

Cel projektu

Celem głównym projektu „Inwestycja w przyszłość" jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Powiecie Raciborskim. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności ogólnych 800 uczniów oraz 50 nauczycieli tych szkół. Zwiększeniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i szans na nowoczesnym rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji programów rozwojowych.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 4 ZSZ w Pow. Raciborskim poprzez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół;
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz kształcenie umiejętności ogólnych 160 uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi;
 • Zmiana u uczestników projektu postaw, min. wyzwolenie inicjatywy, aktywności, wzrost samooceny i pewności siebie;
 • Organizowanie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych;
 • Uzyskanie przez 271 uczestników projektu dodatkowych kwalifikacji w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn i innych urządzeń;
 • Nabycie przez 144ucz. kompetencji i umiejętności do obsługi nowoczesnych technologii, zwłaszcza informacyjnych potwierdzonych certyfikatami MCP, MCSA i ECDL;
 • Zwiększanie kompetencji językowych 240 uczniów w zakresie nauczanych zawodów
  (j. niem. i ang.) w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 • Przygotowanie 72 uczestników do technicznej obsługi komputerów poprzez opracowanie i wdrożenie programów pozalekcyjnych zajęć informatycznych;
 • Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Pow. Raciborskim poprzez współdziałanie szkół z przedsiębiorstwami;
 • Wykorzystanie w ramach kursów praktycznych i specjalistycznych bazy Raciborskiej Fabryki Kotłów „Rafako" oraz innych przedsiębiorstw;
 • Kontakt 200ucz. z infrastrukturą i parkiem maszynowym, wysokowydajnymi technologiami produkcyjnymi oraz specjalistycznymi kontrolami jakości poprzez organizacja warsztatów pozaszkolnych na terenie „Rafako";
 • Propagowanie idei nowoczesnego kształcenia zawodowego poprzez akcję informacyjno-promocyjną w projekcie oraz 2 konferencje dla 300 osób z udziałem pracodawców i partnerów społecznych;
 • Poprawa jakości pracy szkół poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne narzędzia i materiały dydaktyczne, w tym tablice interaktywne z oprogramowaniem i podręczniki;
 • Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wdrożenie e-learningu jako formy prowadzenia zajęć dla 72 uczniów.

Strona jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
webmaster
strony internetowe  cukiernia racibórz, torty, torty weselne, ciasta